Update Kening op Sokken

De kaartferkeap fan Kening op Sokken gjit rap! MARRRRRRRRR……

Wy hawwe ekstra plakken kreëarje kinnen en der binne foar 2 foarstellings wer kaarten beskikbar! Freed 31 maaie en sneon 1 juny bin folslein útferkocht.

Woansdei 29 maaie 20.00 oere

Freed 31 maaie 20.00 oere (útferkocht)

Sneon 1 juny 20.00 oere (útferkocht)

Snein 2 juny 16.00 oere

Wêz der by!

Bestelle kin by Wilma Sjaarda fia info@kfeasterein.nl as 0515-851878.

Wy hâlde jim op de hichte!

Groetnis fan Karin, Mattie, Wiepkje, Wilma en Tettje