Opjefte trainings iepen!

GJIT NET TROCH YFM CORONAVIRUS

 

 

Útnoeging wintertraining

KF Easterein en KF Wommels

Op 20 maart begjinne de wintertrainings fan KF Easterein tegearre mei KF Wommels en federaasje Snits. De trainingen sille plak fyne yn ‘Sporthal de Greidhoeke’ yn Easterein. Der sil traint wurde op de folgende data:

Freed 20 maart           15:45 oant 17:45

Freed 27 maart           15:45 oant 17:45

Freed 3 april                15:45 oant 17:45

Freed 10 april              15:45 oant 17:45

Freed 17 april              15:45 oant 17:45

Freed 24 april              15:45 oant 17:45

 

De yndielingen wurde makke op basis fan de opjefte. De trainings stean wer ûnder begelieding fan diplomearre en entûsjaste trainers út sawol Wommels as Easterein.

 

Ek sil der dit jier wer simmertrainings organisearre wurde yn gearwurking mei KF Wommels. Wij kinne dêrom de trainings as folgt oanbiede:

 

  • Kosten hiele pakket (seal- en fjildtrainings) €25,00               (€5,00 koarting)
  • Kosten allinich sealtraining €12,50
  • Kosten allinich fjildtraining €17,50

 

Opjaan kin fia www.kfeasterein.nl of www.kfwommels.nl

 

Ha jim fragen? Dan kinne jim terjochte bij:

 

Jan Schurer (foar Eastereiners)                         0646013938

Jappie Wijnia (foar Wommelsers)                     0633044630

Wichard Deinum (foar Wommelsers)              0650827103