PC 2012 en Easterein…

Woansdei 1 augustus is de 159ste PC.

Ek dit jier wer Eastereinder keatsers die mei harren partoer op it Sjûkelân keatse meie! Al selektearre binne de partoeren fan:

2012 DirkYde

Dirk-Yde Sjaarda, Hendrik Bouwhuis, Jouke Bosje

20120722 Boalsert_1

Jelte-Pieter Dijkstra, Erik Haitsma, Peter de Boer

 

 

Yn de wolbekende “Keatsoff” sil Bauke Dijkstra besykje in PC ‘wildcard’ te bemachtigjen. Tongersdei 26 july is de keatsoff op it Sjûkelân yn Frjentsjer.

 

20120722 Boalsert_2

Redmer Strikwerda, Feiko Broersma en Bauke Dijkstra mei it dan opnimme tsjin de partoeren:

Pieter Sijberen Scharringa, Gerrit Meijer, Dennis Wijnjeterp

Arnold Zijlstra, Sip Jaap Bos, Hillebrand Visser

Pieter Vogels, Jan Sjoerd Tolsma, Steven de Bruin

 

We winskje alle keatsers fansels in soad sukses!

 

 

PC en de Jong-Feinte

Der steane ek dit jier wer in soad PC-keatsers (9/10) op de Jong-Feintepartij  yn Easterein. Dat binne:

 

Thomas van Zuiden, Hans Wassenaar, Hendrik Bouwhuis, Menno van Zwieten, Sjoerd de Jong, Jelte-Pieter Dijkstra, Bauke Triemstra, Hendrik Kootstra en Peter van Zuiden.

 

Dêr kinne noch ien by komme as ien fan har de keatsoff wint:

Arnold Zijlstra of Steven de Bruin