Resepsje Ald-Meiers

10 novimber wie de resepsje foar de winners fan de Ald-Meiers Partij. Hjirûnder in foto-ympresje.

 

 

Fansels earst taart!

 

 

Ype, Roelie, Jeska, Selma en Danny sitte klear foar wat kommen giet…..

 

 

 

Wethâlder frou Reijndorp wie oanwêzich nammens de gemeente

 

 

Eddy de Boer oan it wurd

 

 

Fan de heiten en memmen krije de fammen de earste kado’s oanbean

 

 

De fammen nimme de prachtige Ald-Meiers dei nochris mei ús troch

 

 

Coaches Ype en Danny

 

 

In prachtige taspraak fan de beppe fan Jeska

 

 

Fansels ek omtinken foar de 2e priiswinners: Seisbierrum-Pitersbierrum

 

 

De fammen krije it kado fan de keatsferiening oanbean troch ék Ald-Meiers winners; Tineke, Martine en Marije

 

 

Jan Hiemstra krijt de Sulveren Ponge oanbean foar yn it keatsmuseum

 

 

 Oerladen mei kado’s, blommen en moaie taspraken kin we meimekoar werom sjen op in slagge jûn!