Slotdei

Slotdei 2016

 

Freed 9 septimber wie de slotdei foar de jongerein. Neist de ├║trikking fan de kompetysjeprizen wie der ek nachtkeatsen.

 

Kompetysje Einstannen

Kabouters

1e priis: Sibrand Stremler, 85 punten

2e priis: Jarno van der Weij, 79 punten

3e priis: Noa Ottens, 60 punten

20160909 Kompetysje1Kabouters

Welpenfamkes

1e priis: Liset Sijbesma, 63 punten

2e priis: Tjitske Joustra, 62 punten

3e priis: Nienke Zijlstra, 52 punten

 

Welpenjonges

1e priis Jesper Paauw, 76 punten

2e priis Jorn Hiemstra, 59 punten

3e priis Ridzert Veldman, 58 punten

20160909 Kompetysje2Welpen

Pupillenfamkes

1e priis Benthe Ottens, 60 punten

2e priis Senay Sixma, 50 punten

3e priis Judith Van Der Weerdt, 35 punten

 

Pupillenjonges

1e priis: Redmer Wiersma, 84 punten

2e priis: Jelmer Brouwer, 66 punten

3e priis: Redmer Stegenga, 54 punten

20160909 Kompetysje3Pupillen

Skoalfamkes

1e priis: Roelie Kroondijk, 82 punten

2e priis: Nynke Paauw, 70 punten

3e priis: Amber Reijnhoudt, 56 punten

3e priis: Nadja Sixma, 56 punten

 

Skoaljonges

1e priis: Marc Janssen, 51 punten

2e priis: Bauke Reijnhoudt, 47 punten

3e priis: Jan Dirk Joustra, 44 punten

 

Famkes/Jonges

1e priis: Sydrik Kooistra, 54 punten

2e priis: Julia Paauw, 41 punten

3e priis: Rutger Wiersma, 32 punten

20160909 Kompetysje4SkoalbernJF


KFE: Slotdei Jongerein 4-9-2015

KFE: Slotdei Jongerein 5-9-2014

KFE: Slotdei Jongerein 6-9-2013

KFE: Slotdei Jongerein 7-9-2012

KFE: Slotdei Jongerein 2-9-2011