Tjeerd Dijkstra beneamd ta earelid fan de KNKB!

Tidens de algemiene ledegearkomste (ALV) fan de KNKB is (ús earelid) Tjeerd Dijkstra beneamd ta earelid fan de KNKB. Hy hat 9 jier aktyf west yn it haadbestjoer fan de KNKB.


Tjeerd betanke yn syn taspraak Mattie foar har jierrenlange stipe

Sjoch hjir foar it fraachpetear fan Tjeerd op KNKB TV.

Tidens deselde gearkomste makke de nije direkteur fan de KNKB, Marco Hoekstra, syn ‘debút’ op de ALV. Dit die hy treflik.

 
Foto’s: Henk Bootsma.