Update Kening op Sokken

Noch mar efkes… en dan giet it écht los! Kening op Sokken!

 

De cast is der hást klear foar, de lêste puntsjes wurde op de ‘i’ setten en dan kinne se flamme.

 

Der bin op it stuit allinnich noch kaarten te ferkrijen foar de ekstra foarstelling op moandei 3 juny, 20.00 oere. Kaarten kin besteld wurde by Wilma Sjaarda, 0515-851878/info@kfeasterein.nl

 

Graach oan sjen by ien fan de foarstellings. Wy ha der sin oan!

 

Karin Sjaarda, Mattie Dijkstra, Wiepkje Hiemstra, Tettje de Boer, Wilma Sjaarda