Feestlike ôfsluting keatstrainings

De earste simmertrainigen foar de jeugd yn de gearwurking tusken KF Easterein en KF Wommels sit der hast op.
We wolle dit ôfslute mei een feestelike middei op it keatsfjild yn Wommels op tiisdei 09 july 2019 fanôf 16:45 oere en nei ôfrin patat ite op it fjild! Jou jim bern gau op, dit wolle echt net misse!
Opjaan kin oant snein 07 july 2019 19:00 oere fia understeande link: http://kfwommels.nl/slotmiddei-keatsen-foar-alle-jeugd-fan-easterein-en-wommels/
Noch belangryk foar de Eastereiners:
It kompetysje keatsen (yn oerlis mei de jeugdkommysje) is foar ien kear op woansdei.

Mei freonlike groetnis,

 

Jan Schurer
Trainingskoördinator K.F. Easterein