Utnoeging ledegearkomste KF Easterein op 6 maart 2019

Bêste minsken,

Hjirby wolle wy jimme fan herte útnoegje foar de ledegearkomste fan Keatsferiening Easterein. Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen.

De gearkomste sil plakfine op woansdei 6 maart 2019 om 20.00 oere yn “De Skoalleseize”.

 

Wurklist:

 

1.    Iepening

2.    Meidielings en ynkommen stikken

3.      Oantekens fan de ledegearkomste op 7 maart 2018

4.      Finansjeel ferslach:

       – rekken 2018

       – begrutting 2019

     5.    Ferslach kaskommisje en beneaming nij lid

6.    Presintaasje jierferslach 2018

7.    Skoft

8.      Bestjoersferkiezing:

    Oftredend en ferkiesber   Dirk-Yde Sjaarda, foarsitter

                Oftredend                           Mattie Dijkstra, fise-foarsitter

    Foardracht                          Romine Jelsma

    Oftredend                           Wilma Sjaarda, skriuwer

    Foardracht                          Fakatuere

     9.    Stikken KNKB-gearkomste op 14 maart 2019

   10.    Punten fan út it bestjoer, ûnder oare:
            – meidielings fan út de foarjiersgearkomste Federaasje Snits

            – ûntwikkelings sportkompleks “De Skoalleseize”

             – ôfskied kommisjeleden

            – fakatueres: stân fan saken

            – webside

     11.  Wedstriidaginda 2019

     12.  Lustrumjier – Kening op Sokken

13.  Omfreegjen

14.  Sluting

Graach oant sjen op 6 maart!

     KF Easterein