Ferslach sealkeatsen 16-12-2018

Tradysjoneel ús lêste aktiviteit fan it jier; de sealkeatspartij. We hienen in moaie groep fan 18 dielnimmers, ferdield oer 3 klassen. Sjoch hjirûnder foar de priiswinners.

 

A-klasse
1e) Erwin de Boer (21 foar – 6 tsjin)
2e) Rémon Tie Bouma (18 foar – 13 tsjin)
3e) Ype Tiemersma (16 foar – 14 tsjin)

B-klasse
1e) Abe-Jan Stegenga (21 foar – 7 tsjin)
2e) Tjerk Okkema (16 foar – 10 tsjin)
3e) Tineke Dijkstra (15 foar – 16 tsjin)

C-klasse
1e) Tom Couperus (21 foar – 11 tsjin)
2e) Geert Dijkstra (16 foar – 8 tsjin)
3e) Jacqueline Buma (15 foar – 16 tsjin)

Nochris lokwinske allegearre!