UPDATE: Utstel lustrum jongerein

It is fansels HARTSTIKKE SPITICH, mar…

 

De lustrum keatswedstriid foar de jongerein GIET NET TROCH hjoed!

 

It bliuwt reinen en it fjild is te wiet.

 

Men hoecht dus NET nei it sportpark de Skoalleseize te kommen!

 

De wedstriid wurdt noch op nij fêststelt.

Fierdere ynformaasje folget letter

 

Bestjoer en jongereinkommisje

 

 

 


 De lustrumwedstriid fan de jongerein dy’t om 13:30 begjinne soe is foarearst útstelt.

 

 

NIJE TIID

16:15 oere oanwêzich op sportpark De Skoalleseize

16:30 keatse

 

WICHTICH: alles hinget DAN EK ôf fan it waar en de tastân fan it fjild!

Is it net mooglik om te keatsen, dan wurdt de wedstriid ferpleatst

 

Bliuw de website, facebook en twitter folgjen!

 

We freegje jimme begryp en geduld!

 

Bestjoer en Jongereinkommisje