Wisten jimme dat…

… der foar de leafhawwers de kommende wiken op tongersdei noch in potsje keatst wurde kin?

… jim dan om 18.45 oanwêzich wêze moatte sadat der om 19.00 oere starten wurde kin?

 

… wy op 15 septimber de slotdei hawwe wer’t u.o. keatst én bbq wurdt?

… tidens disse slotdei de Keatser fan it Jier bepaald wurdt? En dat jimme dêr dus alfêst oer neitinke kinne?

 

Wy sjoche jim graach ferskinen!