12-06-2016 – Manlju 1e klasse ff

Under prachtige waarsomstannichheden waard hjoed de manlju f.f. 1e en 2e klasse ferkeatst. De 1e klasse stie ûnder lieding fan Jenco Sieperda. In tige flotte keatserij makke dat de finale om 15.30 oere al ut wie. Yn in list fan 10 partoer kamen partoer Bauke Triemstra, Dylan Drent en Patrick Scheepstra tsjin partoer Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Jan Hospes inoar tsjin. It partoer fan Bauke Triemstra c.s. kamen troch in steand nûmer yn de finale. It partoer fan Peter van Zuiden c.s. wûnen yn de heale finale fan Pieter Bakker, Pieter v/d Schoot en Hillebrand Visser mei 5-0 6-6. De finale gong yn de earste helte lykop, dernei lutsen it partoer fan Bauke Triemstra c.s. oan it langste ein. Sy wûnen úteinlik mei 5-3 6-4.

20160612 EastereinManlju1eklas

Utslach:

1. Bauke Triemstra, Dylan Drent, Patrick Scheepstra

2. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra, Jan Hospes

3. Pieter Bakker, Pieter v/d Schoot, Hillebrand Visser