08-06-2016 – Altacpartij

Alwer in keatspartij hjoed op de fjilden fan KF Easterein. In partij foar al ús keatsende bern. Spitich genôch troch wat miskommunikatie al wat minder dielnimming troch it skoallekeatsen wat hjoed ek plak fûn yn Winsum. Mar ûntank dat ha we der by alle kategoryen dochs in moaie list fan meitsje kinnen.

 

By de kabouters in poule fan 4 partoer dus allegearre 3x keatse. Nei 3 omlopen wie der 1 partoer dat 21 punten hie en dus alle 3 partijen wûn.

1e priis Brecht Stegenga en Mare van der Velde mei 21 foar en 11 tsjin

2e priis Noa Ottens en Eelkje de Jong mei 16 foar en 12 tsjin

20160608 Altac1Kabouters

By de welpen 6 partoer op’e list en keatse neffens it poulesysteem fan de KNKB. Allegearre 3 x keatse en dernei de earsten byinoar optelle. Der wiene 2 partoer die nei 3 omlopen alle 3 partijen wûn hiene, dus der gong it om de tsjin-earsten.

1 priis Liset Sijbesma en Geertje van der Weide mei 21 punten foar en 7 tsjin

2e priis foar Jesper Paauw en Tjitske Joustra mei 21 punten foar 10 tsjin

3e priis foar Jorrit Stap en Sybrand Stremler mei 14 foar en 13 tsjin

Hjirby noch even sein ha dat Sybrand noch in kabouter is en hjoed foar it earst tusken de welpen meidien hat, grutte klasse!

20160608 Altac2Welpen

By de pupillen 1 poule mei 4 partoer, dus poulekeatsen. Allegearre 3 omlopen yn it spier en dernei earsten telle. Ien partoer hie alle 3 omlopen wûn dus foar harren hjoed de krâns.

1e priis Niels Hiemstra en Marije Zijlstra mei 21 foar en 6 tsjin

2e priis Thijs Janssen en Janneke Overal mei 15 foar en 13 tsjin

20160608 Altac3Pupillen

By de skoaljeugd en de Jonges en Famkes it poulesysteem mei 6 partoer

1e priis Rutger Wiersma en Nynke Paauw en Marc Janssen

2e priis Julia Paauw en Marrit Hiemstra

3e Priis Roelie Kroondijk en Amber Reijhoudt

20160608 Altac4SkoalbernFJ

In sportive Groet de Jeugdcommisie