14-12-2014 – HAK Sealkeatsen

HAK Sealkeatspartij op 14 desimber 2014

 

Der wienen 12 dielnimmers! Ferslach folget noch…

20141214 HAK Sealkeatsen3 

Utslach:

A-maten: 1e priis Marten Faber, 2e priis Stefan van Krimpen

B-maten: 1e priis Tymen Dijkstra, 2e priis Ype Tiemersma

 

Marten Faber hie 21 foar en 7 tsjinearsten, Stefan hie ek 21 foar, mar 9 tsjinearsten.

De oare A-maten: Martine Tiemersma, 15-11, Hans Kooistra, 15-14, Erwin de BOer, 7-18, Abe Jan Stegenga, 7-18

 

Tymen Dijkstra hie 19 foar en 11 tsjinearsten en Ype Tiemersma, 17 foar en 8 tsjin

De oare B-maten: Mattie Dijkstra, 5-18, Gabriële Bouma, 16-12, Tom Couperus, 16-13, Jetske Sieperda, 13-15

 

En in gesellige neisit…

20141214 HAK Sealkeatsen1