Bring de keatsers by it keatsen

Sneon 18 juni 2022

K.V. Cannegieter organisearret yn gearwurking mei de ferienings fan Federaasje Snits e.o.:
‘Bring de keatsers by it keatsen’

• 9:00 oere jeugd regiokeatsen
Welpen en pupillen yn Balk. Skoaljeugd en âlder yn Harich

• 10:00 oere senioren regiokeatsen yn Harich
Priisútrikking nei ôfrin yn Balk
D’r giet in treintsje hinne en wer tusken Harich en Balk

14:00 oere
Haadklasse KNKB Manlju en Froulju

tagong = fergees
Nei ôfrin live-muzyk fan Sytse Haima

 

Flyer Bring de Keatsers 18 juny in Balk