Ferslach 2016

Ferslach Jong-Feinte Partij 2016 – 12e edysje Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Pieter van der Schoot ha foar Seisbierrum-Pitersbierrum de Jong-Feintepartij wûn. Yn de finale waard it partoer fan Jelsum-Koarnjum-Britsum mei de keatsers Lieuwe v.d. Werff, Kevin Jordi Hiemstra en Haye Jan Nicolay mei 4-5 2-6 ferslein. Op dizze stân slacht Kees …

Ferslach 2014

    De dei foar de 10de Jong-Feinte      Ferslach lustrum-edysje Jong-Feinte Partij 2014 – Parseferslach   Op woansdei 23 july waard de Jong-Feinte Partij foar de tsiende kear organisearre. Yn 2005 is dizze partij ûntstien foar junioaren fan 17-22 jier. Dit jier wie der foar it earst gjin leeftiidsgrins en stiene der sels …

Ferslach 2011

De Sânde Jong-Feinte, edysje mei rekôrs! De sânde edysje fan de Jong-Feinte wie in alle opsichten in bysûndere edysje. In nij rekôr oan dielnimmende partoeren (27), in rekôr oan beteljende besikers (258), gjin inkele bal fuort, allinnich de bal wer de lêste slach mei slein waard, waard kocht troch Patrick Scheepstra, it nije multyfunksjoneel terrein …