Foarbeskôging Jong-Feinte partij 2021

16E JONG-FEINTE PARTIJ Sneon 10 july 2021 giet de 16e Jong-Feinte partij los! Oanfang: 10:00 oere Lokaasje: Sportpark De Skoalleseize yn Easterein   Lotting Woansdei 7 july 2021 wie de lotting. Yn oanwêzigens fan it bestjoer, Tom Dijkstra fan Wier en in oantal oare belangstellenden waard de lotting iepene troch foarsitter Dirk-Yde Sjaarda. Om bar …

Keatskes wike 26

Sneon wie de Jong Famme Partij yn Mantgum. Foar Easterein keatsten Roelie en Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra. Sy wûnen de earste omloop fan Jirnsum. Spitigernôch ferlearen sy de 2e omloop mei alles oan de hang fan Goaiingea.   Yn Frjentsjer keatsten de 50+ mannen. Anco Elgersma waard 2e yn de A klasse, Roel Sijbesma …

Eastereinder keatswykein

Oer 1,5 wike fiere wy ús Eastereinder keatswykein; jeugd, junioaren en senioaren!     We wolle hjir in echt keatswykein fan meitsje, dus dit meie jim net missen. – Jou jim (bêrn) op foar de keatsklinik fan dit toppartoer; – We sykje noch in pear karmasters foar de Jong-Feinte partij. At jim dêr belangstelling foar …

Jong-Feinte partij 2021

  It gjit wer oan! Set it yn de aginda! Us 16e Jong-Feinte partij fanôf no op sneon en yntree is fergees! Oant dan!  

Keatskes wike 24

Der wurdt wer om útens keatst, hoera! En dus falle ek de earste prizen binnen. Hjir in oersjoch fan de behelle prizen fan it ôfrûne wiekein.       Sneon 19 juny Fianne Dijkstra (1e) en Liset Sijbesma (3e) keatse federaasje yn Skearnegoutum.       Snein 20 juny Fianne Dijkstra (2e) en Liset Sijbesma …

Ferslach jeugd ledenpartij 19 juny 2021

Op sneon 19 juny wie ús keatspartij foar de jeugd in echte boppeslach! Allegear yn it oranje, jokers fertsjinje, stroaiprizen, prachtige krânsen… It wie dus in echt oranje feest!     Utslach kabouters: 1e: Jelke Sijbesma en Stijn Kuiper 2e: Iris Bosgra en Benthe Stoffelsma 3e: Lotte Kuiper en Wout Dijkstra   Utslach welpen: 1e: …