Keatskes wike 27

snein 10 july: Roelie mei har maten de krâns by de dames earste klas t.i.l. yn Balk

Keatskes wike 24, 25, 26

sneon 17 juni: Corrie by de earste klas yn Itens de krânse by de t.i.l.   sneon 24 juni:  Jeska, Corrie en Roelie in moaie twadde priis op it NK …

Flyer Eastereiner Keatswykein

7, 8 en 9 july is it wer safier! Set it yn de aginda, want dan is ús Eastereiner Keatswykein! Freed in aktiviteit foar de jongerein, sneon de Jong-Feinte partij …

Ferslach regio jeugd t.i.l. 30-06-2023

De fjilden fol yn Easterein mei de regio keatsers welpen, pupillen, skoaljeugd, jonges/famkes en junioaren. Prachtich om safolle keatsers by elkoar te sjen. We keatsten yn totaal mei 106 bern! …

Keatskes wike 23

Freed 16 juni: federaasje yn Hommerts: moai wat prizen mei nei Easterein! De broers Jelke en Sven Sijbesma de kranse by de welpen.               …

Ferslach ledenpartij 10-06-2023

Tsjin 12:00 oere melde de keatsers harren om sich fanmidje yn it swit te jaaien.. Foardat we los geane mei it keatsen wie der earst noch in foto moment om …

Ferslach jeugd-ledenpartij 10-06-2023

In sammenlike ledenpartij foar sawol de jeugdleden as de senioaren. In moai konsept mei elkoar op it fjild! Yn poultsjes koenen alle jeugdleden likefolle kearen keatsen en dan mar ofwachtsje …