Keatskamp 2021

Ferslach keatskamp 2021 Op twa maaie 2021 wie it wer safier, it achtste keatskamp alwer! Dit jier wie it tema; Marble Mania, knikker-gekte. Troch de Corona koene we dit jier spitigernôch mar ien dei keatskamp organisearje, krekt as foarich jier. Om 9:00 moarns waarden alle leiders ferwachte, dat wiene dit jier tweintich. Alles moast klearsetten wurde foardat …

Keatskamp 2021

Op twa maaie 2021 wie it wer safier, it achtste keatskamp alwer! Dit jier wie it tema; Marble Mania, knikker-gekte. Troch de Corona koene we dit jier spitigernôch mar ien dei keatskamp organisearje, krekt as foarich jier. Om 9:00 moarns waarden alle leiders ferwachte, dat wiene dit jier tweintich. Alles moast klearsetten wurde foardat de 47 …

Keatsclinic jeugd

Beste jeugdkeatsers! Kommende woansdei 05 maaie 2021 stiet der wat leuks te gebeuren. Ús keatstoppers Roelie en Corrie Kroondyk sille mei help fan Liset Sijbesma in clinic jaan wat krekt efkes wat oars is as it echte keatsspultsje. Dit wolle jimme net misse! Jou jim gau op fia de webside want fol is fol. Elts …

Keatskamp 2021, we binne los!

Hjoed is it dan einliks safier, ús jierlikse keatskamp. Helaas troch corona ek dit jier 1 dei yn plak fan 3, mar wat is it dochs prachtich dat we dochs sa’n spektakel mei inoar delsette kinne.       Wolle jim mear fan it keatskamp sjen? Folgje ús op facebook en Instagram. .

Houlik fan Robert en Wiepkje

Juster wie it dan einlings safier, de brulloft fan ús leden Robert en Wiepkje Sijbesma. Se hawwe sels efkes in baltsje slein op ús keatsfjild yn harren moaie klean.       Wy wolle Robert, Wiepkje en fansels harren bêrn Berber, Jelke en Sven fan herte lokwinskje mei de dei fan juster.     Foto’s …

Ledegearkomste 2021

Op woansdei 19 maaie om 20.00 oere hâlde wy ús jierlikse ledengearkomste.   Dit is wat letter as oare jieren, mar hat alles te krijen mei de Corona. Ek de KNKB hat harren jiergearkomste fersetten en de efentuele hammerstikken hawwe wy nedich by ús eigen gearkomste.   Hoe de setting wurdt, is noch efkes de …

Underling potsje keatsen senioaren

  Op 1 april 2021 gienen we wer fan start! Ut hûs wei, elkoar reallife sjen, yn beweging, temperatueren trotseren en genieten!   As bestjoer hienen we beslúten it seizoen in moanne earder te starten. Nei it enthousiasme fan foarich jier en we noch praktysk yn deselde situaasje sitte, woenen we mar begjinne met de …