Corona update (01-07-2020)

Jaaaaa beste keatsers en keatsters, we meie wer los!!!

 

 

Kommende snein om 12.00 oere sille wy ├║s earste ledenpartij organisearje!

Opjaan foar dizze wedstriid kin oant 3 july 20.00 oere op ferskate manieren: fia de KF opjefte-@pp as fia de mail opjefte@kfeasterein.nl

 

De earste jeugdledenpartij is op 25 july om 10.00 oere.

De jeugdkommisje is drok dwaande om fan die earste wedstriid wat moais te meitsjen!

 

Hald de aginda op de webside yn de gaten en sjoch op Facebook en Twitter foar it leste nijs.

 

 

Graach sjoche wy jim gau wer op de keatsfjilden!