Ferslach jongerein 13-07-2019

Op sneon 13 july wie de lêste wedstriid foar de simmerfakânsje. Nettsjinsteande de drokte en wurchens fan de lêste skoalle wike, waard der prachtich keatst! We begûnen mei in lyts snitterke, mar dernei wie it drûch en it wie net kâld! Der wie spitich genôch net folle opjefte, mar it wie in tige slagge dei!

Elkenien in goede simmerfakânsje tawinske!

Kabouters/welpen

1e priis Renate de Groot

Fenne Sijbesma

Pytrik Ynema

2e priis Sanne Frouk Dijkstra

Marrit v/d Weij

 

Pupillen

1e priis Jorn Hiemstra

Marijn de Groot

2e priis Sander Velzen

Tjitske Joustra