Aginda Skoalleseize

Ferieningsgebou De Skoalleseize

It nije Ferieningsgebou De Skoalleseize is yn oktober 2007 iepene en biedt oan alle ferienings fan Easterein plak foar gearkomsten en oare aktiviteiten. It bestjoer fan Stichting De Skoalleseize hâldt de Google-aginda by foar de ferienings.

Oanfragen foar kantine en fergaderromtes kinne by René Velzen oanfrege wurde: agendaskoalleseize@gmail.com