Jong-Feinte Partij

Kommende woansdei, 26 july, is it alwer safier: de 13e edysje fan de Jong-Feinte Partij!

 

 

De priiswinners fan 2016

 

Mei 25 partoer op de list ferwachtsje we wer in moaie keatserij te sjen. Moarntejûn (24 july) om 20.00 oere is de iepenbiere lotting foar de Jong-Feinte Partij yn de Skoalleseize.

 

We hoopje jim moarn en woansdei (oanfang 10.00 oere) begroetsje te kinnen! Nei it keatsen sil Gerrit Poortinga noch foar in gesellich stikje muzyk soargje!