Ferslach Keningsdei partij 27-04-2022

Nei 3 jier eindelik wer de Keningsdeipartij! Dit sil fêst stramme spieren opleverje; sûnder mar 1 bal sleint te hawwen gie elts der folslein foar en wie it in gesellige keatserij. Hjirûnder de priiswinners:

A/B klasse manlju

1e priis: Bote Jellema, Sipke Hiemstra, Jan Simon Jelsma

2e priis: Doede Rients Okkema, Ids de Boer, Abe Jan Stegenga

1e priis ferl.: Dirk-Yde Sjaarda, Jan Vellinga, Sander Velzen

 

C klasse manlju

1e priis: Geert Dijkstra, Jan Bouke Bouma, Tom Couperus

2e priis: Gep Bakker, Geert Couperus, Hendrik Okkema

 

Froulju

1e priis: Marije Schurer, Jacqueline Buma, Petra Jellema

2e priis: Martina Kooistra, Mirjam Punter, Brecht Stegenga