Ferslach nachtkeatsen 26-08-2023

De ienneilêste ledenwedstriid alwer fan dit seizoen. Mei in prachtige opjefte fan mar leafst 36 keats(t)ers wie it sa as altyd wer genietsjen fan de moaiste en spektakulêrste aksjes tidens it nachtkeatsen. Foar de taskôgers in genot om nei te sjen, je komme eagen te koart!

 

De priiswinners:

 

A maten

1e priis: Julian Faber (21/4}

2e priis: Johan van Abbema (21/6)

3e priis: Rémon Tie Bouma (19/12)

 

B maten

1e priis: Tjeerd Dijkstra (21/6)

2e priis: Christian Hoekstra (21/7)

3e priis: Wietse Vink (19/13)

 

C maten

1e priis: Jan Bouke Bouma (19/8)

2e priis: Wiepkje Sijbesma (19/13)

3e priis: Jelle Bouma (18/16)