Ferslach pearkekeatsen 28-05-2023

Hjoed wie wer it tradisjonele pearkekeatsen. Yn 2 klassen waard der fanatyk strieden om de prizen. Troch in ferjitten opjefte en in yn allerijl oproppen partoer (sadat de listen dochs moai kompleet wiene) moast der noch in perk bylein wurde én troch it ferlette ferskinen fan iene H. Kuiper koene rûn 12.30 oere de earste ballen sleint wurde.

 

 

Hjirûnder de priiswinners

 

A klasse

1e priis: Bote Jellema en Ymkje v/d Hem

2e priis: Bauke Dijkstra en Richt Fokkens

 

1e priis ferl.: Jan Schurer en Marije Schurer

2e priis ferl.: Hendrik Kuiper en Froukje Dijkstra

 

B klasse

1e priis: Christian Hoekstra en Karin Sjaarda

2e priis: Tjerk Okkema en Tryntsje Kooistra