Skoalkeatsen, finale yn Frentsjer

Nei it sukses fan foariche wike (yn twadde priis by de regio wedstriid yn Folgeare) wie it no de finale yn Frentsjer.
Fenne, Marrit en Femke mochten sels op IT Sjukelân keatse! Yn de B-klasse by de famkes mei coach Bas van der Weij.

En wer mei sukes!!

De 1e omloop waard wûn fan Tsjummearum (5-3 6-4)
De twadde oploop tsjin Winsum waard ek wûn (5-1 6-0)

Dernei wie it tiid foar de heale finale tsjin ?, ek die waard wûn (5-1)

En ja, dan is it fansels tiid foar de finale.
Dizze gong tusken Easterein en Reard!
En ja, de famkes kamen stralend fan it fjild en krigen letter de krânsen!! Der waard mei 5-2 6-6 wûn!!

Lokwinske mei dizze moaie priis famkes!!