Ferslach slotdei 15-09-2019

De slotdei op 15 septimber 2019 wie tige slagge, der waard u.o. keatst mei stroaiprizen. Der wie in springkessen, barbecue, ferlotting en gesellige neisit. Alle priiswinners fan hjoed en it ôfrune seizoen waarden huldige.

Disse dei waard mei mooglik makke troch ús stipersgroep en de ekstra luxe krânsen waarden beskikbar stelt troch Faber Grafmonumenten.

 

                   

 

Utslaggen keatsen:

1e priis A  Dirk-Yde Sjaarda (21 foar – 7 tsjin)

1e priis B  Abe Jan Stegenga (21 foar – 10 tsjin)

1e priis C  Tineke Kamstra (21 foar – 6 tsjin)

2e priis A  Robert Sijbesma (21 foar – 10 tsjin)

2e priis B  Tjerk Okkema (19 foar – 7 tsjin)

2e priis C  Karin Sjaarda (21 foar – 11 tsjin)

3e priis A  Marten Faber (19 foar – 10 tsjin)

3e priis B  Tymen Dijkstra (19 foar – 10 tsjin)

3e priis C  Hendrik Okkema (21 foar – 14 tsjin)

 

Utslaggen kompetysjekeatsen

2018

1e priis  Bauke-Jan Plantinga en Jitske Plantinga

2e priis  Jan Vellinga en Wilma Sjaarda

3e priis  Tymen Dijkstra en Mattie Dijkstra

2019

1e priis  Ids de Boer en Wilma Sjaarda

2e priis  Sipke Hiemstra en Jitske Plantinga

3e priis  Hans Kooistra en Klaske Plantinga

 

Huldigingen wienen der foar de 1e priis NK famkes (Roelie Kroondijk, Nynke Paauw en Corrie Kroondijk mei koach Ype Tiemersma), 1e priis EK -17 jier wallball & ynternasjonaal spul (Corrie Kroondijk), 2e priis frouljus PC (Imke v/d Leest) en 3e priis frouljus PC (Jeska Terpstra).

 

Keatser fan it jier

2018: Corrie Kroondijk

2019: Hille Meijer

 

 

Eltsenien tige tank foar it prachtige jubileumjier! Stipers, frijwilligers en leden, graach oant folgend jier!