Jeu de Pelote – Easterlittens

20130628 Easterlittens JdP-3eprijs

Easterein wint 3e priis op 15e Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote yn Easterlittens.

 

 

 

Moandei 17 juny begjint it 15e Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote yn Easterlittens!

 IFK JeudePelote

Foar Easterein sille dielnimme it team mei:

Dirk-Yde Sjaarda, Jelte Pieter Dijkstra, Bauke Dijkstra, Robert Sybesma en Marten Faber

 

Yn dit nijsberjocht hâlde we de resultaten by fan it Jeu de Pelote.

 

Moandei 17 juni

A 18:30 Mantgum – Scharnegoutum – 8-1

B 19:30 Weidum – Heerenveen – 5-8

C 20:30 Spannum – Baard – 4-7

 

Tiisdei 18 juni

D 18:30 Reduzum – Wjelsryp 4-6

E 19.30 Bolsward – Hartwerd 8=4

F 20.30 Tzum – Lollum/Waaksens 2-8

 

 

Woansdei 19 juni

G 18:30 Deinum – Grou 8-1

H 19.30 Witmarsum – Beetgum 8-5

I 20.30 Lollum/Waaksens – Wommels 1-8

 

 

Tongersdei 20 juni

J 18.30 Winsum – Wjelsryp 7-3

K 19:30 Easterein – Jorwert 8-0 (FOTO’s)

L 20:30 Mantgum – Easterlittens 3-8

 

 

Moandei 24 juni

M 18:30 Baard – Franeker 1-8

N 19:30 Deinum – Heerenveen 5-8

O 20:30 Bolsward – Wytmarsum 5-7

 

 

Tiisdei 25 juni

P 19:00 Tzummarum – Wommels 6-8

Q ± 20:00 Winsum – Easterein 6-8 (FOTO’s)

20130625 JdP Bauke 

 

Woansdei 26 juni

R 19:00 Easterlittens – Franeker 8-0

S ± 20:00 Heerenveen – Witmarsum 6-8

 

 

Tongersdei 27 juni

T 19:00 Wommels – Easterein 8-2 (FOTO’s)

U ± 20:00 Easterlittens – Witmarsum 6-8

 

 

Freed 28 juni

V 19:30 Wommels – Witmarsum 9-10 (9-9:40-40)

 

 

Ynformaasje kinne jimme ek fine op de site fan KV “Onder Ons”

 

Foto’s Henk Bootsma Fotografie

 

Of sjoch hjir de list fan dielnimmers en it wedstriidskema.