Jong-Feinte 2015: 3e omloop

3e omloop Jong-Feinte Partij 2015


Ferslaggen

1-8         Frjentsjer – Boalsert 2

It earste buordsje pakt Boalsert nei in sitbal fan Peter van Zuiden op 6-6. It wurdt earsten gelyk nei in sitbal fan Allart en wer op seis gelyk nimt Boalsert de 1-2 foarsprong en rint dan snel út nei 1-4. Op 1-4 6-4 slacht Peter de bal foar en wurdt it 2-4. Peter pakt de fiif earsten mei wer in sitbal. Op 2-5 6-2 slacht Hendrik Bouwhuis kwea út en krijt Frjentsjer trije earsten. Dan is it samar skjinne 6 foar Boalsert en slacht Allart kwea út. Boalsert nei de heale finale mei 3-5 0-6.

Frjentsjer

 

Boalsert

9-16       Easterein 1 – Tsjummearum

Eastereint wint dit mei 5-0 6-0. It partoer fan Tsjummearum hie in drege pot keatst tsjin Bitgum en dat hat de nedige energy kosse. De mannen koene it net mear opbringe om nochris foar in oerwinning te soargjen, tsjin it flaterfrije Easterein. Sa komt Easterein foar it earst sûnt 2005 opnij yn de prizen. Yn de heale finale keatse sa tsjin Easterlittens.

EastereinEasterein Jan

 

Tsjummearum

19-22     Easterlittens – Makkum

Nei de earsten gelyk rint Easterlittens samar troch nei in 5-1 foarsprong. Foaral yn it perk útblinkende Erwin Zijlstra stjoert syn partoer goed oan. Ek de goede opslach fan Jelle Attema kin Makkum net helpe oan buordsjes. Jelle keatst as junior mei twa jonges foar Makkum. Op 5-1 slacht Erwin twa ballen boppe. Der komme twa keatsen en by de earste keats slacht Makkum kwea út. De twadde keats keert Gerrit Rinse Stremler foar de keats en bringt Easterlittens dêrmei yn de heale finale.

Easterlittens

 

 

Makkum

Makkum2

 

25           Dronrijp

Steand nûmer


Utslaggen

3e omloop
1) Frjentsjer – 8) Boalsert 2 3-5:0-6
9) Easterein 1 – 16) Tsjummearrum 5-0:6-0
19) Easterlittens – 22) Makkum 5-1:6-0
25) Dronryp –