Jong-Feinte 2017: 1e omloop

IMG 1524

 

1. Arum – 2. Winsum

1-0 6-6 Utslach rjochting de boppe, Winsum slacht werom kwea: 1-1. 2-1 6-6 Fliegend boppe troch Wessel Hilverda: 2-2. 2-2 6-6 pakt Winsum: 2-3 en rinne ut nei 2-4 en 2-5. Arum docht it leuk, litte weinich heare, mar keatse moai en goed troch. Meitsje 3-5. Op 4-6 slacht Arum bûten. Partij is út, mar in leuke pot.

 

3. Wommels  – 4. Easterein

0-2 0-6 Dan bûten/foar/bûten troch Easterein: 6-6. Dan keats op ‘e middelline, Wommels sitbal: 1-2. 1-3 6-6 Keats op ‘e stuiten, Bote slacht op en kin him sels keare foar de keats: 1-4. Einstân: 1-5 0-6.

DSC05665

 5. Bitgum – 6. Wjelsryp

Krachtferskil is grut, Wjelsryp soad bûten. Bitgum makket de partij út mei in boppeslach: 5-0 6-0.

 

7. Berltsum – 8. Seisbierrum-Pitersbierrum 1

4-6 lytse keats, Berltsum pakt m 1-0; 1-0 4-4, 4-6, 1-1; 1-1 4-4, 4-6 best opslachwurk fan Durk en Pieter, keats, Joran boppe 1-2; fan beide kanten wurdt der goed keatst, sawol op as út; wer 4-4, elk earst giet gelyk op, 1-2 6-4 en Andre slacht in sitbal 2-2.

2-2 in skjin earst foar Berltsum wurdt 6-6,  Bertslum boppe 3-2; 3-2 6-4, dikke keats Durk slacht op en kwea, 4-2; 4-2 6-6 keats Durk opslach en pakt de keats (Berltsum stoen 6-0 foar!!), 4-3; 4-3 0-6; 4-4; 4-4 6-6 Durk slacht best op, bal foaryn, keats, Durk bringt de bal tuskenyn: sitbal! 5-4. 5-4 2-4 Durk pakt yn it tuskenspul de 6 foar Seisbierrum 2-6, Berltsum kwea, 5-5;  5-5 2-2, 2-4, boppe 2-6, Andre slacht op sitbal 4-6, Pieter foaryn en Andre sitbal achteryn, 5-5 6-6. Buten fan Andre. Seisbierrum wint.

 DSC05681

9. Jelsum-Koarnjum-Britsum – 10. Ie

1-0 0-6 mar Jelsum hâld fol en makket 6-6, keats, bal heechop achteryn 2-0. 2-0 2-6, keats, Lieuwe Jelsum slacht in sitbal 4-6, kwea: 2-1. 3-1.

Jelsum stoarmt troch nei 4-1. Ie bringt de ballen steeds heechop achteryn, mar Kevin Jordi rêd him dêr aardich mei: 4-1 6-0. Jelsum pakt oan ‘e opslach in hiele lytse keats, 5-1. 5-1 6-0 út.

 IMG 1506

11. Ingelum – 12. Dronryp 1

0-1; 0-2; 0-2 6-4, 1-2; 1-2 6-4 Ingelum kin gelyk komme, mar slacht 2 ballen bûten, 1-3; 1-3 6-4 keats, Dronryp boppe 6-6, 2-3; 2-3 0-6, 2-4; 2-4 4-6 Ingelum bûten, 2-5; 2-5 2-6 út.

 IMG 1559

13. Spannum – 14. Tsjummearum

Debutant Spannum moast noch efkes oan de Jong-Feinte. Se hienen wat tefolle opslachfouten. Einstân 0-5 4-6.

 DSC05685

15. Menaem – 16. Seisbierrum-Pitersbierrum 2

Wurd leuk keatst. Moaie slaggen oan beide kanten.

1-1, 3-0 6-6 sitbal fan Tom Gerard Cats.

5-1, 5-1 6-2 boppe foarynse Menaem

 DSC05687

17. Nijewier-Mitselwier-Easternijtsjerk – 18. Mantgum

6-6, 0-1; 1-1; 1-2 6-6 fanôf de boppe werom slein troch Nijewier 2-2; 2-2 6-2 keats, 3-1; 3-2 6-6 keats, bal giet foar fan Nijewier 3-3, 3-3 4-6 bal giet bûten 3-4. Op 6-6 pakt Mantgum de keats; 3-5. Best opslachwurk fan Mantgum. Op 3-5 4-6 slacht Nijewier bûten en giet debutant Mantgum nei de 2e list.

 DSC05707

19. Wytmarsum – 20. Minnertsgea 

6-6 keats, 0-1; 0-2; 1-2; 2-2 6-6 keats Minnersga pakt 2-3, 2-3 6-0 en it wurdt 6-6, keats Wytmarsum slacht de bal bûten, 2-4. Op 2-5 0-6 slacht Wytmarsum bûten.

 DSC05711

DSC05713

21. St Jakob – 22. Frjentsjer

St Jabik koe gjin potten brekke tsjin in sterke Frentsjer. Allinnich it lêste earst wurdt it noch efkes spannend. Op 6-6 slacht Marco de Groot de bal werom yn it perk.

 DSC05690

23. Dronryp 2 – 24. Ljouwert

0-1; 0-1 6-6 keats sitbal Enno 0-2; 2-0 2-6 keats, moai tuskenspul 1-2; 1-2 6-6 Dronryp slacht de bal werom it perk yn 2-2. Dernei rint Dronryp nei in 4-2 foarsprong. Ljouwert pakt op 6-6 noch in earst troch in boppeslach fan Ydo Hoekstra, die tegearre mei Enno Kingma it twatal fan Ljouwert foarmet. Dronryp 2 set knap troch en wint op 5-3 6-4 troch in sitbal.

 

25. Makkum 

 

1. Arum – 2. Winsum 3-5:4-6
3. Wommels  – 4. Easterein 1-5:0-6
5. Bitgum – 6. Wjelsryp 5-0:6-0
7. Berltsum – 8. Seisbierrum-Pitersbierrum 1 5-5:6-8
9. Jelsum-Koarnjum-Britsum – 10. Ie 5-1:6-0
11. Ingelum – 12. Dronryp 1 2-5:2-6
13. Spannum – 14. Tsjummearum 0-5:4-6
15. Menaem – 16. Seisbierrum-Pitersbierrum 2 5-1:6-2
17. Nijewier-Mitselwier-Easternijtsjerk – 18. Mantgum 3-5:4-6  
19. Wytmarsum – 20. Minnertsgea  2-5:0-6
21. St Jakob – 22. Frjentsjer 0-5:6-6
23. Dronryp 2 – 24. Ljouwert 5-3:6-4
25. Makkum