Jong-Feinte: 3e omloop

Jong-Feinte – 3e omloop

 

It aventoer fan Menaem op de tredde list duorre net lang tsjin Seisbierrum-Pietersbierum 1. De earste buordsjes wurde ferdeeld, mar fanôf de 1-2 foarsprong set Seisbierrum-Pietersbierum in sprint yn. It wurdt 1-5 0-6.

 2013-07-24 14.56.10 Small

St. Anne nimt it op tsjin Frjentsjer 2 yn de tredde omloop. Se rinne frij maklik út nei de 5-0 foarsprong, mar dat lêste earst is ek belangryk! Frjentsjer komt werom mei 5-1, 5-2, mar dan op 5-2 6-6 makket St. Anne it út.

 2013-07-24 14.49.21 Small

Frjentsjer 1 keatst tsjin Easterlittens dy’t al goed fan sich ôfslein hat oant no ta. Ek yn dizze partij liket Easterlittens it oerwicht te hawwen mei in 3-5 foarsprong. Easterlittens komt yn dit lêste buordsje op in 0-6 foarsprong en dan kin balkearder Ruben Bonhof in lytse keats hâlde. Simon Zijlstra makket it út troch dizze keats foarby te slaan.

 2013-07-24 14.55.39 Small

 

 

3e omloop                  
23) Menaem 1) Seisbierrum-Pietersbierum 1 1 5 : 0 6
6) St Anne 7) Frjentsjer 2 5 2 : 6 6
12) Frjentsjer 1 16) Easterlittens 3 5 : 0 6
20) St Jakob