Jong-Feintepartij 2018: 1e omloop

Wy binne live te folgjen fia Twitter @kfeasterein.nl en Facebook https://www.facebook.com/Keatsferiening-Easterein-1474611376166606/

Hjir binne mear foto’s en video’s te sjen!

 

 

1. Eksmoarre – 2. Bitgum

5-5:8-6

3. Frjentsjer 1 – 4. Easterein 1

3-5:0-6

5. Dronryp 1 – 6. Dronryp 2

5-4:6-6

7. Dronryp 3 – 8. Jelsum-Koarnjum-Britsum 2

4-5:6-6

9. Easterein 2 – 10. Winsum

0-5:4-6

11. Makkum – 12. Boalsert

5-4:6-0

13. Frjentsjer 2 – 14. Nijewier-Mitselwier-Easternijtsjerk

5-2:6-2

15. Grou – 16. Minnertsgea

3-5:6-6

17. Wytmarsum – 18. Jelsum-Koarnjum-Britsum 1

0-5:2-6

19. Arum – 20. Berltsum

0-5:0-6

21. Ingelum – 22. Hijum-Feinsum

4-5:2-6

23. Seisbierrum-Pitersbierrum – 24. Menaam

5-5:6-2

25. Wommels – 26. Mantgum

3-5:6-6

 

Omloop 1 1

 

 

Omloop 1 3