Jong-Feintepartij 2018: 2e omloop

Wy binne live te folgjen fia Twitter @kfeasterein.nl en Facebook https://www.facebook.com/Keatsferiening-Easterein-1474611376166606/

Hjir binne mear foto’s en video’s te sjen!

 

 

 

1. Eksmoarre – 4. Easterein 1 3-5:6-6
5. Dronryp 1 – 8. Jelsum-Koarnjum-Britsum 2 5-2:6-4
10. Winsum – 11. Makkum 5-3:6-6
13. Frjentsjer 2 – 16. Minnertsgea 5-3:6-2
18. Jelsum-Koarnjum-Britsum 1 – 20. Berltsum 2-5:4-6
22. Hijum-Feinsum – 23. Seisbierrum-Pitersbierrum 5-5:6-4
26. Mantgum -:-

 

 

Omloop 2 1