Jong-Feinte partij 2021

 

It gjit wer oan! Set it yn de aginda! Us 16e Jong-Feinte partij fan├┤f no op sneon en yntree is fergees! Oant dan!