Keatskes wike 24

Der wurdt wer om útens keatst, hoera!

En dus falle ek de earste prizen binnen. Hjir in oersjoch fan de behelle prizen fan it ôfrûne wiekein.

 

 

 

Sneon 19 juny

Fianne Dijkstra (1e) en Liset Sijbesma (3e) keatse federaasje yn Skearnegoutum.

 

 

 

Snein 20 juny

Fianne Dijkstra (2e) en Liset Sijbesma (3e) binne ek hjoed wer yn de prizen. Dit kear by de KNKB yn Reduzum.

Tom Couperus wint de krâns op in ledenpartij yn Hartwert.

 

 

Tige lokwinske allegeare! Wy hoopje op noch folle mear prizen yn 2021!