Jong-Feinte: prizen ferlotting

Achte besikers fan de Jong-Feintepartij

 

Op de wedstriiddei hienen we ek in grutte ferlotting.

Noch net alle prizen binne ophelle.

 

Lotnûmer Priis
Ljochtgiel 673 Blommen-ammerkes
Ljochtgiel 769 Kappersbon
Ljochtgiel 987 Magneetboerd
Oranje 274 Kappersbon
Rôze 992 Kaarten/fotohâlder
Rôze 995 Drinkbakje foar fûgels

 

Wa priis hat, graach efkes maile nei Wilma Sjaarda, info@kfeasterein.nl