Jong-Feinte: ferslach

Wat in prachtige keatsdei juster yn Easterein!

 

 

Tank oan alle keatsers, frijwilligers, besikers, parse en wa der ek mar by wie! De 9de edysje fan Jong-Feinte wie tige slagge. It ferslach en allegear foto’s folgje hjoed en moarn op de website.

 

 

20130724 JF HB StAnne

Winners fan de 9de Jong-Feinte en de Sulveren Leest

St Anne (Krijn Hiemstra, Rein Hiemstra, Sjoerd de Jong, Jan Dijkstra)

20130724 JF HB Seisbierrum

2e priis Seisbierrum-Pietersbierum (Jelte Visser, Johannes vd Veen, Kees vd Schoot)

20130724 JF HB Easterlittens

3e priis Easterlittens (Simon Zijlstra, Erwin Zijlstra, Ruben Bonhof)

 20130724 JF HB StJakob

3e priis St Jakob (Enno Kingma, Bauke Triemstra, Rick Poortstra)

20130724 JF HB Lieding

Hendrik Sweering, Hendrika den Breejen, Albert Reinsma

 

20130724 JF HB Groep

De hiele groep mei Jan Hiemstra en de Jong-Fammen fan Frjentsjer (Manon Scheepstra, Nicole Hempenius en Iris vd Veen)

 

Foto: Henk Bootsma Fotografie. Foar mear foto’s klik HJIR.

 

Oare foto’s

Pieter vd Weide (Dronryp)

 

En in moai ferslach/ynterview op Omrop Fryslân

 

Moai ferslach op Kaatsen.nl

En moai stikje yn gastenboek-kaatsen.nl (nr 4970, 25-7-2013, 20:02)

 

 

Ferslach op Kaatsnieuws.com

 

 

20130724 JF HB Frijwilligers

Us frijwilligers! Wat binne we wiis mei jimme!

(Klik op de foto foar in grutter eksimplaar)

 

Sjoch ûnder Nijsberjochten foar alle Jong-Feinte nijs

 

Letter mear…

 

Sjoch ek op ús Facebook