Keatskes 21-05-2017

De Eastereiners hawwe wer goed harren bêst dyn op de Fryske fjilden! Alle priiswinners stean hjirûnder op in rige:

 

14 maaie 2017
KNKB Holwerd – jonges t.i.l. + herk. ôfdieling
1e priis: Kees v/d Horst

 

19 maaie 2017
Federaasje Hommerts-Jutryp – jeugd t.i.l.
1e priis: Brecht Stegenga
Marije Zijlstra?

 

20 maaie 2017
KNKB Berltsum – manlju 1e klasse t.i.l.
1e priis: Bauke Dijkstra

 

KNKB Goaiingea – manlju 50+ t.i.l.
3e priis: Ype Tiemersma
1e ferl. Sipke Hiemstra

 

21 maaie 2017
KNKB Berltsum – froulju 1e klasse f.f.
3e priis: Marije Hiemstra en Martine Tiemersma

 

KNKB Ysbrechtum – famkes ôfdieling
3e priis: Roelie Kroondijk, Jeska Terpstra en Corrie Kroondijk

 

KNKB Ysbrechtum – famkes t.i.l. + herk. ôfd.
1e priis: Selma de Boer
3e priis: Alien Dijkstra

 

KNKB Ingelum – pupillen jonges ôfdieling
3e priis: Redmer Wiersma, Redmer Stegenga en Arjen Stremler

 

TIGE LOKWINSKE ALLEGEARRE