Keatskamp 2021!!

2021-03_Poster_keatskamp

 Op snein 2 maaie fan 11.00-15.30 organisearret KF Easterein in ‘kleintje keatskamp‘ mei it tema KNIKKERGEKTE, oftewol MARBLE MANIA! Dit is foar kabouters oant en mei de skoaljeugd. We sille op ien dei: keatse, allegear spultsjes dwaan en fansels gesellich ite. Nei it kamp sille jimme hielendal klear wêze foar it wedstriden dy der oan stean te kommen.

Fia https://kfeasterein.nl/opjefte-kleintje-kaatskamp-2021/ kist dy opjaan

Der sil in dresskoade wêze, dit krije jim letter te hearen.

Sjuch hjir foar ús promoasjefilmke: https://youtu.be/t3wTP2jskno

Hâld ús webside/Facebook/Instagram yn’ e gaten.

Groetnis en oant gau,

Halbe Willem, Selma, Sieta en Imke.