Underling potsje keatsen senioaren

 

Op 1 april 2021 gienen we wer fan start! Ut hûs wei, elkoar reallife sjen, yn beweging, temperatueren trotseren en genieten!

 

As bestjoer hienen we beslúten it seizoen in moanne earder te starten. Nei it enthousiasme fan foarich jier en we noch praktysk yn deselde situaasje sitte, woenen we mar begjinne met de ûnderlinge potsjes. Mei oeral in perk der tusken en 2 tsjin 2, hienen we drekst wer in fjild fol keatsers!

 

 

Eltse tongersdei om 19.00 oere kin der keatst wurde. Wolst ek meidwaan? Jou dy dan op fia de KF opjefte-@pp. Dit kin oant tongersdeis 16.00 oere. Sitst noch net yn disse WhatsApp groep? Meld dy dan efkes by Dirk-Yde Sjaarda as Wietse Vink.