keatskes 07-05-2017

6 maaie

Hilversum, manlju t.i.l. ,50 plus

1e priis ferliezersronde foar Tjeerd Dijkstra

 

2e priis winnersronde foar Ype Tiemersma

 

7 maaie

Huizum, t.i.l., famkes

2e priis foar Roelie Kroondijk en Selma de Boer, se ferlearen de finale mei alles oan ‘e hang.

 

3e priis foar Jeska Terpstra

 

Frjentsjer, manlju haadklasse t.i.l.

2e priis foar Jan Schurer.