Keatskes: 07-08-2016

Sneon wienen we op de Ald-Meiers, in prachtige wedstriid foar famkes 14-16 jier en Easterein hat altyd meidien. Dit kear foelen we net yn de prizen, mar hawar, takam jier wer! Hitsum hie it wer geweldich foar elkoar en der wienen in soad minsken. No woansdei de Freule yn Wommels en dêr wurdt fansels in hiel soad omtinken oan jûn.

 

Sneon 6 augustus

 

Burchwert – Manlju 50+ A-klasse

De 1e priis foar Sipke Hiemstra mei Anton Kingma en Piet Zondervan en in 3e priis foar Hendrik Eringa fan Spannum mei Roel Sijbesma en Simon Kingma

20160806 BurgwerdManlju50A

Burchwert – Manlju 50+ B-klasse

De 3e priis foar Douwe Durk Reitsma mei Kees Sikkema en Henk Deelstra

20160806 BurgwerdManlju50B

 

Snein 7 augustus

Easterein 0 Skoalfamkes A+B

Sjoch by 07-08-2016 – KNKB Skoalfamkes A+B

 

Harns – Haadklasse froulju

Yn Harns op de haadklasse de krânsen foar Imke van der Leest mei Iris van der Veen en Sjanet Wijnia.

20160807 HarnsFrouljuHaadklasse

Minnertsgea – Froulju 1e klasse

Yn Minnertsgea winne Jeska Terpstra mei Selma van der Molen en Kim Dijkstra in 3e priis op in list fan 16 partoeren.

 

Letter mear…