Keatskes: 12-06-2016

Woansdei in ledepartij foar de jongerein, spitich dat der ek tagelyk skoallekeatsen yn Winsum wie. De sneins de manlju 1e en 2e klasse yn Easterein, in grutte partij mei 10 en 16 partoeren. Moandei is der in spesjale wedstriid yn Frjenstjer.

 

De ‘Kleine PC’

Moandei 13 juny is der in spesjale wedstriid foar famkes en jonges yn Frjentsjer, de ‘Kleine PC’, Frysk Kampionskip foar skoallen yn Fryslân.

By dizze wedstriid ek Keninklike besite fan Willem Alexander en Maxima!

Foar Easterein, Foareker dogge mei by de jonges: Rutger Sijbesma, Arjen Stremler en Redmer Wiersma.

By de famkes gjin partoer. De Foareker is wol hâlder fan de wikselpriis troch de winst fan ferlin jier.

Sjoch foar mear ynformaasje op de KNKB-side: Lijsten Kleine PC!

 

Woansdei 8 juny

Easterein – Jongerein

Sjoch foar útslach en foto’s by Wedstriidútslaggen, Leden, Jongerein

 

Sneon 11 juny

Bitgum – Manlju 1e klasse frije formaasje

De 3e priis foar Dirk-Yde Sjaarda, Bauke Dijkstra en Jan Schurer.

 

Seisbierrum – Froulju 1e klasse

De 2e priis foar Baukje Terpstra en Martine Tiemersma mei Jeske de Boer en yn de ferliezersronde in 2e priis foar Janieke Dijkstra mei Mintje Meintema en Jildou Felkers

20160611 SeisbierrumFroulju1eklas1

 

Menaam – Pupillenjonges ôfdieling en opstap

By d et.i.l. wedstriid in 2e priis foar Jelmer Brouwer mei Ingmar Elgersma en Timo Postma.

 

Snein 12 juny

Easterein – Manlju 1e klasse

1. Bauke Triemstra, Dylan Drent, Patrick Scheepstra

2. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra, Jan Hospes

3. Pieter Bakker, Pieter van der Schoot, Hillebrand Visser

20160612 EastereinManlju1eklas

Easterein – Manlju 2e klasse

1. Elgar Boersma, Haye Jan Nicolay, Douwe Anema

2. Michiel Scheepvaart, Gerrit Jan Duiven, Roel Hoekstra

3. Sil Leystra, Ruben Eijzenga, Gideon Swanson

3. Andre van Dellen, Jan Sipke Tuinman, Rick Poortstra

20160612 EastereinManlju2eklas1

 

Balk – Skoalfamkes ôfdieling

In 3e priis foar de skoalfamkes fan Easterein, Roelie Kroondijk, Nynke Paauw en Corrie Kroondijk

 

Letter mear…