Keatskes 13-08-2017

Ofrûne wike koe elts neigenietsje fan de winst op de Ald Meiers partij! Mar ék wie it genietsjen fan it keatsen tidens de Freule en it feestje dêrnei.

 

Helaas koene ús jonges it, op de Freule, net rêde yn de 2e omloop tsjin ien fan de favoriete partoeren Eksmoarra (5-0/6-2). Yn de 1e omloop wûnen Bauke, Rutger en Kees fan Tsjom, nei in spannende striid waard it 5-4/6-2.

 

Moarnsbrochje by coach Marten

 

Nei de tiid as echte profesjonals de parse te wurd stean, knap dien mannen!

 

SNEON 12 AUGUSTUS

 

Revanche Ald Meiers yn Skettens-Longerhou

3e priis: Roelie Kroondijk, Jeska Terpstra, Selma de Boer

 

 

Bitgum, manlju 1e klas, t.i.l.

 

1e priis: Jan Schurer

2e priis: Bauke Dijkstra

 

 

SNEIN 13 AUGUSTUS

 

Sint Nyk, manlju 50+, A klasse

3e priis: Sipke Hiemstra en Tjeerd Dijkstra

 

Rie, froulju 1e klas

1e priis: Martine Tiemersma

 

Dit wykein koene de froulju de lêste punten binnenhelje foar pleatsing fan de PC op 23 augustus. De folgende leden fan ús keatsferiening dogge mei: Imke van der Leest, Sietske Okkema, Marije Hiemstra, Martine Tiemersma en Tineke Dijkstra.