Keatskes: 15-05-2016

It Pinksterwynkein mei fansels it Nederlânsk Kampioenskip senioaren yn Frjenstjer op Pinkstermoandei, lykas de fytsalvestêdentocht en foar it keatsen yn Easterein begûn it woansdei al mei de Kniploaeltsjepartij en sneons de Froulju1e klase en sneins it Pearkekeatsen, dat de jongerein- en wedstriidkommisje oan de bak!

 

Woansdei 11 maaie

Easterein – Kniplokaeltsjepartij

Sjoch ûnder Wedstriidútslaggen, Leden, Jongerein – 11-05-2016 – Kniplokaeltsjepartij

 

Sneon 14 maaie

Easterein – KNKB Froulju 1e klasse

Sjoch ûnder Wedstriidútslaggen, KNKB, Froulju 1e klas – 14-05-2016 – Froulju 1e klas t.i.l.

 

Peins – junioaren ôfdieling

Easterein mei Doede Rients Okkema, Remon Tie Bouma en Jan Schurer winne de 2e priis yn Peins. De finale giet ferlern tsjin Tsjummearum mei 3-5:4-6. De 1e omloop wurdt wûn fan Dronryp, 2-5:2-6, dan fan Ingelum 5-3:6-4 en doe in steand nûmer.

20160514 PeinsJunioaren 

Snein 15 maaie

Easterein – Pearkekeatsen

Sjoch ûnder Wedstriidútslaggen, Leden, Senioaren – 15-05-2016 – Pearkekeatsen

 

Jorwert – Froulju haadklasse t.i.l.

Foar Easterein op dizze partij Martine Tiemersma, Imke vd Leest, Marije Hiemstra en Tineke Dijkstra. Imke van der Leest stiet mei Nelie Steenstra en Marrit Zeinstra yn de finale en koenen it krekt net risse, 5-4:6-6. Marije Hiemstra, Maaike Osinga en Renske Terwisscha van Scheltinga ferlieze de striid om de 3e priis mei 5-4 en 6-4 fan Anna-Brecht Bruinsma, Marte Altenburg en Sjanet Wijnia.

20160515Jorwert Frouljuhaadklassetil2 

Anjum – Famkes A

De 2e priis yn de A klasse foarJeska Terpstra mei Andrea Kroes en Kim Dijkstra.

20160515Anjum FamkesA2

 

Anjum – Famkes B

Yn de B-klasse in 2e priis yn de ferliezersronde foar Selma de Boer mei Rianne Nutma en Anna Joostema.

20160515Anjum Famkes

Letter mear…