Keatskes: 17-9-2014

De haadklassewedstriden yn Marssum en dan op nei it lêste keatswykein fan 2014 mei de Oldehove-partij by LKC yn Ljouwert foar de manlju en froulju en fansels de kippetjespartij mei alwer mear as 160 partoeren!

 

Yn Ljouwert is de yntree fergees! Sjoch it artikel op de KNKB-side.

 

 


Sneon 13 september

 

 

Marssum – Frolju haadklasse

Imke vd Leest komt yn de finale mei Sanne Velsma en Renske Terwisscha van Scheltinga. De finale giet ferlern mei 5-1 6-6 en de krânsen binne foar Nicole Hempenius ,Marte Altenburg  en Manon Scheepstra. It wie allegear bylotsjen troch twa ôfmeldings fan opslaggers en in blessuer fan in opslagger.

20140913 Marssum FrouljuHK 

 

Letter mear….