Slotfeest keatsseizoen 2014

knkb logo webKF logo

 

Easterein, 30 augustus 2014

 

Slotfeest keatsseizoen 2014

 

 

Keatsferiening Easterein organisearret op freed 26 septimber yn gearwurking mei de KNKB en Noflik Easterein in slotfeest fan it keatsseizoen 2014. It doel is om mei-inoar it seizoen op in gesellige wize ôf te sluten mei muzyk fan ûnder oare Jelle B.

 

Dit feest is net allinnich tagonklik foar keatsers en keatsters. Supporters, freonen en alle oare minsken dy it keatsen in waarm hert tadrage binne fan herte wolkom om dizze feestlikheid by te wenjen!

 

Ek sille alle sponsers fan de KNKB útnoege wurde foar dit feest. Fierders sil de KNKB dizze gelegenheid oangripe om ferskate jierklasseminten út te rikken.

 

De doaren by Restaurant Partycentrum Noflik Easterein gean iepen om 20.00 oere.

 

Dus kom op 26 septimber nei Easterein, altyd gesellich!

 

 


Slotfeest kaatsseizoen 2014

 

Keatsferiening Easterein organiseert op vrijdag 26 september in samenwerking met de KNKB en Noflik Easterein een slotfeest van het kaatsseizoen 2014. Het doel is om gezamenlijk het seizoen op een gezellige wijze af te sluiten met muziek van onder andere Jelle B.

 

Dit feest is niet alleen toegankelijk voor kaatsers en kaatsters. Supporters, vrienden en alle andere mensen die het kaatsen een warm hart toedragen zijn van harte welkom om deze feestelijkheid bij te wonen!

 

Ook zullen alle sponsoren van de KNKB zullen worden uitgenodigd voor dit feest. Verder zal de KNKB zal deze gelegenheid aangrijpen om diverse jaarklassementen uit te reiken.

 

De deuren bij Restaurant Partycentrum Noflik Easterein gaan open om 20.00 uur.

 

Dus kom op 26 september naar Easterein, altijd gezellig!

2014 FlyerEindekaatsseizoen2014