Keatskes: 21-08-2016

We hiene it nachtkeatsen yn Easterein op sneontejûn en yn Akkrum wie hast tradisjoneel de wiete generale foar de Frouljus PC. Woansdei giet dat los yn Weidum en moandetejûn is de lotting. Takom wike snein de grutte ôfsluting fan it keatseizoen yn Easterein mei de ledepartij en BBQ.

 

Sneon 20 augustus

Easterein – Nachtkeatsen senioaren

Jimme fine it ferslach en foto’s ûnder Wedstriidutslaggen, Leden

 

Skearnegoutum – Froulju haadklasse

Op it grutte keatsfeest fan Federaasje Snits, dit kear yn Skearnegoutum wint Imke vd Leest de 2e priis mei Sandra Hofstra en Louise Krol. Imke foel yn foar Nicole Hempenius dy in blessuer krige en sels de PC net meikeatse kin

 

Skearnegoutum – Federaasje senioaren en jongerein

Website De Lytse Stuit (foto’s en útslaggen)

Manlju A (f.f. 5 parturen)

1e priis Danny Roos, Stefan van der Weg en Marten Faber

20160820 SkearneGoutumManljuAklasse

Manlju B/C en Froulju A/B (d.e.l. 9 parturen)

Winnaarsronde

2e priis Sietske Merkus, Jos van der Werf en Eppie Heins

20160820 SkearneGoutumSenioarenEppieHeins

Ferliezersronde

1e priis Jetske Sieperda, Marco Kruger en Marc Speerstra

20160820 SkearneGoutumSenioarenJetskeSieperda

2e priis Jos Peterson, Tineke Yntema en Anne-Marije Hofstra

20160820 SkearneGoutumSenioarenTinekeYntema

Pupillen jonges/famkes

1e priis Siebo Boersma & Anneke Zeinstra- Blauwhuis

20160820 SkearnegoutumPupillen1epr

Welpen jonges/famkes

10e priis Jesper Paauw & Inez Bosch – Arum 

20160820 SkearneGoutumJesper10 

Wommels – manlju 1e klasse

Jan Schurer wint de 2e priis mei Hendrik Tolsma en Jacob Klaas Haitsma. Der is in 3e priis foar Bauke Dijkstra mei Elgar Boersma en Laas Pieter van Straten.

20160820 WommelsManlju1eklasse 

Britsum – froulju 1e klasse

Tineke Dijkstra wint mei har maten Hermine Sytema en Jeske de Boer de krânsen.

20160820 BritsumFroulju1eklasse 

Easterlittens – Manlju 50+ A-klasse

De krânsen foar Tjeerd Dijkstra mei Tiede Boorsma en Sape Nauta.

20160820 EasterlittensManlju50A 

Rie – Famkes B-klasse

In 2e priis yn de ferliezersronde foar Selma de Boer emi Anna Joostema en Hiske Zeinstra.

 

Huns – Skoalfamkes

In 2e priis foar Roelie Kroondijk mei Larissa Smink en Anouk Smink

 

 

Snein 21 augustus

Froubuurt – Manlju 1e klasse

Jan Schurer wint mei Hendrik Tolsma en Jacob Klaas Haitsma de krânsen yn Froubuurt. De 2e priis is foar Bauke Dijkstra mei Elgar Boersma en Laas Pieter van Straten

20160821 FroubuurtManlju1eklasse1 

20160821 FroubuurtManlju1eklasse2

Marssum – Famkes frije formaasje

De 2e priis foar Jeska Terpstra mei Selma van der Molen en Kim Dijkstra.

20160821 MarssumFamkesFF 

Letter mear…