Keatskes: 22-05-2016

De sêftebal PC yn Frjentsjer mei mar leafst 60 partoeren en dienen der Eastereinders mei? Sukses yn de 1e klasse manlju foar it frije formaasje- en ôfdielingspartoer!

 

Freed 20 maaie

Boazum – Federaasje Jongerein

By de welpen de 1e priis foar Liset Sijbesma uit Easterein en Jelmer de Boer uit Nijland.

20160520 BoazumFedWelpen

By de famkes/jonges de 1e priis foar Jeska Terpstra mei Wesley van de Wint uit Kubaard, Hessel de Groot uit Scharnegoutum.

20160520 BoazumFedFJ

 

Sneon 21 maaie

Berltsum – Manlju 1e klasse

Yn de finale stie Bauke Dijkstra mei Arnold Zijlstra en Patrick Scheepstra en wûnen in 2e priis. Se ferlearen fan Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Gideon Swanson.

20160521 BerltsumManlju1eklas 

Hommerts-Jutryp – Manlju 50+ A+B

De krânse yn de A-klasse wie foar Roel Sijbesma mei Piet Zondervan en Piet de Groot.

20160521 HommertsJutryp50

 

Snein 22 maaie

Harns – Manlju 1e klasse

Dirk-Yde Sjaarda, Bauke Dijkstra en Jan Schurer winne yn Harns de wedstriid foar de 1e klas frije formaasje! Yn de finale waard wûn mei 5-4:6-2 fan Bauke Triemstra, Dylan Drent en Patrick Scheepstra.

20160522 HarnsManlju1eklasse1 

Berltsum – Froulju haadklasse

Imke van der Leest wint mei Leonie van der Graaf (ynfallen foar Lisette Wagenaar) en Sjanet Wijnia de 3e priis nei winst (5-5:6-6) op Marije Hiemstra, Sandra Hofstra en Louise Krol.

Berltsum – Froulju 1e klasse

In 1e priis yn de ferliezersronde foar Tineke Dijkstra mei Hermina Sytema en Jeske de Boer

 

Akkrum – Skoalfamkes A+B

De krânse foar Corrie Kroondijk mei Fiera de Vries yn de A-klasse.

20160522 AkkrumSkoalfamkesA 

Ingelum – Pupillenjonges Ofd en t.i.l.

Yn de t.i.l. de krânse foar Redmer Wiersma mei Niels de Boer
Yn de ôfdieling moast Easterein 1 mei Arjen Stremler, Rutger Sijbesma en Redmer Wiersma it opnimme tsjin Arum en ferlearen dat ei 5-3:6-6. Easterein 2 mei Siebo Boersma, Jelmer Brouwer en Redmer Stegenga keatsten tsjin Sexbierum-Pietersbierum en fer;earen mei 5-3 6-2.

20160522 IngelumPupillenjonges